09197981547 info@degarnesh.com

باشگاه ذهن

 

سبکی از آموزش است، که تحول محور و کاربردی می‌باشد.

باشگاه ذهن
خلاقیت<br />

 

خلاقیت

حل مسئله

 

حل مسئله

تفکر استراتژیک

 

تفکر استراتژیک

زبان بدن

 

زبان بدن

رهبری مشارکتی

 

رهبری مشارکتی

 

خود پنداره و هویت

 

خود پنداره و هویت

کار تیمی

 

کارتیمی

منجر به بهره وری بیشتر در سازمانها میشود.

قدرت

 

قدرت

طوفان ذهنی

 

طوفان ذهنی

دگرنش، با رویکرد تغییر در نگرش، در ۶ بخش اصلی ارائه خدمات می­‌کند.

  تغییر نگرش، باعث تغییر در روح و جسم افراد، خانواده، سازمان و در نهایت “جامعه”

می‌شود. ما از مِتُد نگاه هلیکوپتری و تفکر استراتژیک بهره می­‌گیریم.